Monday, January 05, 2009

Building Up Your Uzbek III

Here are your last seven sentences for mastering some basic grammar structures.

1. Joyi-dan siljit-mang.

joy(i): place; -dan: from; siljit: move; -mang: negative command

Joyidan siljitmang!
Do not remove!
(Place-from move-not!)

2. Qo'l-ingiz-ni ko'tar-ing.

qo'l: hand; -ingiz: your; -ni: direct object; ko'tar: lift; -ing: imperative

Qo'lingizni ko'taring!
Put your hands up!
(Hand-your-d.o. lift!)

3. Qo'l-ingiz-ni tush-ir-ing.

tush: go down; -ir: cause

Qo'lingizni tushiring!
Lower your hands!
(Hand-your-d.o. go down-make!)

4. Siz-ga yordam kerak-mi?

siz: you; -ga: to; yordam: help; kerak: need; -mi: question marker

Sizga yordam kerakmi?
Do you need help?
(You-to help [is] need?)

5. Siz-da ___ bor-mi?
-da: at; bor: exists

Sizda ___ bormi?
Do you have ___?
(You-at ___ exists?)

6. Men ista-y-man.

ista: want; -man: 1st person ending; istayman: ista+(y)+man

Men istayman.
I want.

7. Men ista-ma-y-man.

-ma: not; istamayman: ista (want) + ma (not) + (y) + man

Men istamayman.
I don't want.